top of page

Algemene voorwaarden Emfy

 

M. van Elburg handelend onder de naam Emfy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72313331 en is gevestigd aan de Bloemendalstraat 9E, 8011PJ te Zwolle.

 

Begrippen

1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.Dienstverlener: Emfy, de  natuurlijke persoon die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Emfy.

3.Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Emfy heeft aangesteld, projecten aan Emfy heeft verleend voor Diensten die door Emfy worden uitgevoerd, of waaraan Emfy een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

4.Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk gebruikt maakt van de aangeboden Diensten, al dan niet als Opdrachtgever. 

5.Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Emfy. 

6.Diensten: de Diensten die Emfy aanbiedt zijn het verstrekken van advies, consultancy, trainingen alsmede het ontwikkelen en implementeren van programma’s met als doel innovatie binnen Bedrijven te bewerkstelligen.

7.Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Emfy, alsmede voorstellen van Emfy voor Diensten die door Emfy aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Emfy, waar deze algemene voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

 

Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Emfy, elke Overeenkomst tussen Emfy en Opdrachtgever en op elke dienst die door Emfy wordt aangeboden.

2.Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Emfy aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3.Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Emfy is overeengekomen. 

4.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5.De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6.Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7.Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9.Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Het Aanbod 

1.Alle door Emfy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2.Emfy is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Emfy het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Emfy gegronde reden te weigeren.

3.Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinding van de Overeenkomst. 

4.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5.Termijnen in het Aanbod van Emfy zijn te allen tijde indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

1.De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Emfy heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Emfy te retourneren of het Aanbod schriftelijk te bevestigen.

2.Emfy is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een reeds bevestigde opdracht tot 14 dagen voor aanvang kosteloos te annuleren. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht binnen 14 dagen voor aanvang annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd), alsmede 50% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4.Elke Overeenkomst die met Emfy wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Emfy wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Emfy is verbonden.

5.Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6.Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Duur van de overeenkomst

1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Emfy van Opdrachtgever verkrijgt.

2.Zowel Opdrachtgever als Emfy kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3.De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Emfy ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4.Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

5.Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten van Emfy verschuldigd. De urenregistratie van Emfy is hierbij leidend.

6.Zowel Opdrachtgever als Emfy kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Emfy nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Uitvoering van de dienstverlening

1.Emfy zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Emfy staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2.De Overeenkomst op basis waarvan Emfy de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3.De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Emfy aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Emfy heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4.Bij de uitvoering van de Diensten is Emfy niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Emfy, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5.Emfy is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6.Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, zal Emfy Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte houden van de voortgang. 

7.De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Emfy aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. 

8.Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Emfy of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Emfy recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Verplichtingen Opdrachtgever

1.Opdrachtgever is verplicht alle door Emfy verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Emfy niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2.Emfy is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Emfy verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Emfy voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3.Emfy kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Emfy gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Emfy.

 

Adviezen

1.Emfy zal in het kader van de Overeenkomst een advies ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Emfy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2.De door Emfy verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Emfy Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer accounting-technisch advies. Indien Opdrachtgever het advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.

3.Opdrachtgever is op eerste verzoek van Emfy verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Emfy wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Emfy gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4.De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Emfy kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5.Opdrachtgever zal Emfy schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Training

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Emfy een training verzorgen voor Opdrachtgever en door Opdrachtgever opgegeven Deelnemers.

2. De training vindt plaats op locatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen alsmede een adequate catering voor alle aanwezigen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichtingen, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Emfy is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.

3.Opdrachtgever zal Emfy schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

4.Opdrachtgever is verplicht alle door Emfy gevraagde faciliteiten (in redelijkheid) te verschaffen. Dergelijke faciliteiten betreffen in ieder geval de medewerking van de Deelnemers en het verstrekken van eventueel benodigde apparatuur nodig voor de training.

5.Opdrachtgever dient betreffende Deelnemer(s) tijdig aan te melden voor een training. Hierbij dienen de Deelnemers te voldoen aan eventueel door Emfy gestelde voorwaarden. Emfy zal Opdrachtgever en/of de betreffende Deelnemers hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

6.Emfy is gerechtigd een training te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Emfy om een training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kunnen Deelnemers op een andere datum deelnemen aan een training. Indien er te veel aanmeldingen zijn is Emfy gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Partijen zullen hierover in overleg treden.

7.Indien Opdrachtgever of Deelnemer besluit voorafgaand of gedurende de training(en) te stoppen heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

8.Indien de aanvang of voortgang van een training door Opdrachtgever en/of Deelnemers wordt vertraagd heeft Emfy het recht de training op te schorten of de betreffende Deelnemer(s) de toegang tot de training te ontzeggen. Alle ontstane schade en bijkomende kosten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

 

Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1.Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Emfy is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2.Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Emfy, Emfy een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Prijzen en betaling

1.Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2.Emfy voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Emfy opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3.Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4.Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Emfy ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6.Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.Emfy is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8.Opdrachtgever dient het overeengekomen tarief ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Emfy. 

9.In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Incassobeleid

1.Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2.Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Emfy zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3.Indien Emfy meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1.Emfy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Emfy de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan milou@emfy.nl

2.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Emfy verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Emfy tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3.Indien Emfy op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Opschorting en ontbinding

1.Emfy heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Emfy gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2.Emfy is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3.Emfy is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4.De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Emfy te vergoeden voor elk financieel verlies dat Emfy lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Overmacht

1.Emfy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2.Onder overmacht aan de zijde van Emfy wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Emfy, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Emfy zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Emfy of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Emfy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3.In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Emfy is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Beperking van aansprakelijkheid

1.Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Emfy alleen geacht te bestaan ​​indien Emfy dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2.Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Emfy, is Emfy uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Emfy binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Emfy deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Emfy in staat is om adequaat te reageren.  

3.Indien het verrichten van Diensten door Emfy leidt tot aansprakelijkheid van Emfy, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Emfy. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4.Emfy sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Emfy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5.De aansprakelijkheid van Emfy is verder beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Emfy maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 

6.Opdrachtgever vrijwaart Emfy voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Emfy geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Emfy.

7.Enige door Emfy opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Emfy.

8.De inhoud van het opgeleverde advies van Emfy is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Emfy opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Emfy. Emfy is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9.Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Emfy nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Emfy haar eigen advies.

10.Emfy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Emfy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11.Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Emfy vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Emfy binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Emfy. 

 

Geheimhouding

1.Emfy en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Emfy bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Emfy is verkregen. Voorts betracht Emfy steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

2.Indien Emfy op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Emfy zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Emfy niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3.Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Emfy aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Emfy vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Emfy vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Emfy is verspreid.

4.De geheimhoudingsverplichting leggen Emfy en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Intellectuele Eigendomsrechten 

1.Alle IE-rechten en auteursrechten, waaronder een eventuele exploitatiebevoegdheid van Opdrachtgever, van de werken van Emfy waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle programma’s, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Emfy en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en tegen een billijke vergoeding.  

2.Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde werken van Emfy worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Emfy gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3.Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Emfy rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Emfy. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Emfy opgeleverde zaken, dient Emfy expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4.Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Emfy rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5.Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Emfy om korte weergaves van de ontwikkelde werken, waaronder het opgestelde advies, te plaatsen op haar website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever kan ten allen tijde haar toestemming intrekken.

6.Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

7.Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten en auteursrechten van Emfy, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Vrijwaring en juistheid van informatie

1.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Emfy verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Emfy zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2.Opdrachtgever vrijwaart Emfy van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3.Opdrachtgever vrijwaart Emfy voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de dienstverlening waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

4.Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Emfy verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Klachten

1.Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Emfy of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via milou@emfy.nl. met als onderwerp “Klacht”.

2.De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Emfy de klacht in behandeling kunnen nemen.

3.Emfy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4.Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Toepasselijk recht

1.Op de rechtsverhouding tussen Emfy en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2.Emfy heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3.Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Emfy en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

 

Zwolle, 3 maart 2021

bottom of page